Kunsten å lære (KÅL) var et 12 ukers forskningsprosjekt på 6 skoler i Oppland Fylke våren 2018. Prosjektet hadde som intensjon å se om kreativ undervisning kunne ha en kortsiktig og/eller langsiktig påvirkning på eksekutive funksjoner hos barn og unge. Som utøver brukte jeg metoder og tenkning fra teaterfaget og teaterpedagogikken på ordinære skolefag som samfunnsfag, norsk og matematikk. Resultatene kom våren 2019 og viste signifikant endring i eksekutive funksjoner og sosiale evner i positiv retning hos elevene som hadde KÅL, målt opp mot kontrollskoler.

Prosjektet var et samarbeid mellom Oppland Fylkeskommune, Creativity Culture and Education, Universitetet i Santiago (Chile) og Høgskolen i Lillehammer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s